Jakub Regulski - blog
ostatnia aktualizacja:
2021-11-10
ikonka Jakuba Regulskiego
autor:
Jakub Regulski
Ekspert ds. OPEX i LEAN

Inspiracją do powstania tego bloga była chęć podzielenia się moim doświadczeniem oraz osobistymi spostrzeżeniami zdobytymi na przestrzeni ostatnich 15 lat mojej kariery menadżerskiej w tym w największych firmach motoryzacyjnych na świecie. O mnie.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) - część 1

ikonka blog

data publikacji: 2021-11-10 / dział: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy / autor: Jakub Regulski

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Jakub Regulski

Wprowadzenie

Skrót BHP jest znany wszystkim pracownikom. Oznacza „Bezpieczeństwo i Higienę Pracy” za której stan odpowiedzialny jest przede wszystkim Pracodawca, ale nie tylko on. Mało osób wie, że za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy odpowiada także sam Pracownik. Podstawowym aktem prawnym regulującym zakres obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników i pracodawców jest Kodeks Pracy. Natomiast organem kontrolnym który weryfikuje czy przepisy BHP są przestrzegane we właściwy sposób jest Państwowa Inspekcja Pracy (w skrócie PIP). Zgodnie z przepisami Pracodawca ma obowiązek utworzenia służby BHP gdy ilość pracowników w zakładzie pracy przekracza 100 osób.

Czytaj także - Jak zarządza i dba o Bezpieczeństwo pracowników Jakub Regulski

Kto odpowiada za bezpieczeństwo i higiene pracy?

Kto zatem tak na prawdę jest odpowiedzialny za stan Bezpieczeństwa i Higieny w Zakładzie pracy w zakładzie i jakie przepisy definiują tę odpowiedzialność? Poniżej postaram się szczegółowo odpowiedzieć na powyższe pytania.

Obowiązki Pracodawcy w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Zakładzie wynikają wprost z Kodeksu Pracy:

Art. 207.

§ 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Kodeks Pracy definiuje także dodatkową osobę odpowiedzialną za Bezpieczeństwo i Higienę Pracy w Zakładzie którą jest tzw. „Osoba Kierująca Pracownikami”. Takimi osobami są Dyrektorzy, Kierownicy a także Menadżerowie którzy na co dzień zarządzają pracownikami:

Czytaj także - Jakub Regulski - Pozytywne komentarze w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Art. 212.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
1) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
2) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy
3) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
4) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
5) zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami

Artykuł ten jest inspirowany doświadczeniem i wiedzą Jakuba Regulskiego w zakresie wdrażania szczupłych metod zarządzania (LEAN), Doskonałości Operacyjnej (OPEX), oraz innych nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem. Jakuba Regulskiego.

Wróć - "Blog"