Jakub Regulski - blog

Jakub Regulski – Blog

Jakub Regulski – zdjęcie profilowe
Jakub Regulski
Expert ds. OPEX i LEAN

Bezpieczeństwo i higiena pracy — część 1

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Jakub Regulski BHP (ilustracja – Jakub Regulski)

Wprowadzenie

Skrót BHP jest znany wszystkim pracownikom. Oznacza „Bezpieczeństwo i Higienę Pracy”, za której stan odpowiedzialny jest przede wszystkim Pracodawca, ale nie tylko on. Mało osób wie, że za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy odpowiada także sam Pracownik. Podstawowym aktem prawnym regulującym zakres obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników i pracodawców jest Kodeks Pracy. Natomiast organem kontrolnym, który weryfikuje czy przepisy BHP są przestrzegane we właściwy sposób, jest Państwowa Inspekcja Pracy (w skrócie PIP). Zgodnie z przepisami Pracodawca ma obowiązek utworzenia służby BHP gdy ilość pracowników w zakładzie pracy przekracza 100 osób.

Czytaj także - Jak zarządza i dba o Bezpieczeństwo pracowników Jakub Regulski

Kto odpowiada za bezpieczeństwo i higiene pracy?

Kto zatem tak naprawdę jest odpowiedzialny za stan Bezpieczeństwa i Higieny w Zakładzie pracy w zakładzie i jakie przepisy definiują tę odpowiedzialność? Poniżej postaram się szczegółowo odpowiedzieć na powyższe pytania.

Obowiązki Pracodawcy w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Zakładzie wynikają wprost z Kodeksu Pracy:

Art. 207.

  1. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.
  2. § 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Kodeks Pracy definiuje także dodatkową osobę odpowiedzialną za Bezpieczeństwo i Higienę Pracy w Zakładzie, którą jest tzw. Osoba Kierująca Pracownikami. Takimi osobami są Dyrektorzy, Kierownicy, a także Menadżerowie, którzy na co dzień zarządzają pracownikami:

Czytaj także - Pozytywne opinie o Jakubie Regulskim w zakresie BHP

Art. 212.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

  1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
  3. organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy
  4. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
  5. egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
  6. zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami

Powyższy artykuł jest inspirowany doświadczeniem i wiedzą Jakuba Regulskiego w zakresie wdrażania szczupłych metod zarządzania (LEAN), Doskonałości Operacyjnej (OPEX), oraz innych nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem.

<< Strona główna