Jakub Regulski - blog

Jakub Regulski – Blog

Jakub Regulski – zdjęcie profilowe
Jakub Regulski
Expert ds. OPEX i LEAN

Bezpieczeństwo i higiena pracy — część 2

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Jakub Regulski BHP (ilustracja – Jakub Regulski)

Obowiązki Pracownika w zakresie BHP

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nie tylko Pracodawca odpowiada za Bezpieczeństwo Pracy w Zakładzie. Pracownik także ma w tym zakresie swoje własne obowiązki, które wprost wynikają z przepisów Kodeksu Pracy:

Art. 211.

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

  1. znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym
  2. wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych
  3. dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy
  4. stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem
  5. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich
  6. niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie
  7. współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

Czytaj także - Jak zarządza i dba o Bezpieczeństwo pracowników Jakub Regulski

Odpowiedzialność słuby BHP

Najczęstszym jednak błędem zarówno Pracodawców jak i Pracowników jest przekonanie, że to tzw. „BHP-owiec” a więc Służba BHP ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za kwestie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Zakładzie. To nie prawda. Artykuł 237 §1 wprost opisuje zakres odpowiedzialności Służby BHP w tym zakresie:

Art. 237 § 1.

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higienypracy, zwaną dalej "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Myślenie w ten sposób o służbie BHP to ogromny błąd, który niejednokrotnie kończy się bardzo tragicznym rozczarowaniem kiedy na ręce Pracodawcy trafia protokół powypadkowy wskazujący zarówno zaniedbania jak i osoby za nie odpowiedzialne. Niejednokrotnie dopiero wtedy zarówno Pracodawca jak i Pracownik przekonują się, że ich myślenie o bezpieczeństwie i odpowiedzialności w tym zakresie było błędne.

Czytaj także - Osiągnięcia Jakuba Regulskiego w zakresie Bezpieczeństwa Pracowników

Podsumowanie

Dlatego też bardzo ważna jest znajomość przepisów prawa w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a zwłaszcza przepisów Kodeksu Pracy, albowiem brak znajomości prawa i obowiązków wynikających wprost z jego zapisów w żadnym razie nie zwalnia Pracodawcy jak i Pracowników z ich obowiązków w tym zakresie. Ponadto należy Pamiętać, iż wyznaczenie koordynatora w zakresie BHP nie zwalnia Pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zatrudnionym pracownikom.

Powyższy artykuł jest inspirowany doświadczeniem i wiedzą Jakuba Regulskiego w zakresie wdrażania szczupłych metod zarządzania (LEAN), Doskonałości Operacyjnej (OPEX), oraz innych nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem.

<< Strona główna